Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky | Potraviny nie otraviny

Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY
INTERNETOVÉHO OBCHODU WWW.POTRAVINYNIEOTRAVINY.SK

Čl. I.
Úvodné a všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné a reklamačné podmienky sa vzťahujú na nákup všetkého tovaru prostredníctvom webového sídla potravinynieotraviny.sk.
 2. Prevádzkovateľom komerčnej časti predaja e-shopu umiestneného na webovom sídle potravinynieotraviny.sk je obchodná spoločnosť Potraviny nie Otraviny s.r.o., Šurianska 19/A 940 02 Nové Zámky, no prevádzkovateľom edukačného konceptu a preverovanie testov potravín vykonáva a prevádzkuje OZ TESTY POTRAVÍN.
 3. Príslušným orgánom dozoru Predávajúceho je Inšpektorát SOI pre Nitriansky Kraj 
 4. Hlavné pojmy týchto všeobecných obchodných podmienok sú:
 5. VOP predstavujú tieto všeobecné obchodné podmienky Predávajúceho;
 6. Predávajúci je spoločnosť Potraviny nie Otraviny s.r.o., M.R.Štefánika 209/9, 94002 Nové Zámky, keďže OZ Testy Potravín nie je komerčným subjektom a nemôžetak vyonávať predaj testovaných výrobkov
 7. , ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom e-shopu predáva tovar umiestnený na e-shope potravinynieotraviny.sk
 8. Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu na webovom sídle potravinynieotraviny.sk;
 9. E-shopje internetový obchod Predávajúceho umiestnený na webovom sídle potravinynieotraviny.sk;
 10. Tovar je všetok tovar ponúkaný na predaj prostredníctvom E-shopu, umiestnený na webovom sídle potravinynieotraviny.sk, pričom ide o rôzne kategórie potravinového tovaru.
 11. Objednávka je jednostranný úkon Kupujúceho vykonaný bezprostredne v E-shope, ktorý vyjadruje jednoznačnú vôľu Kupujúceho kúpiť Tovar v E-shope;
 12. Kúpna cena je celková cena za všetok Tovar, ktorý si Kupujúci objednal a je uvedený v Objednávke, vrátane DPH alebo iných daní, resp. iných zákonných poplatkov;
 13. Dopravné,Poštovné  a balné je cena za náklady balenia a dopravy Tovaru ku Kupujúcemu, prípadne za manipuláciu s Tovarom;
 14. Užívateľské konto je časť webovej stránky, ktorá je sprístupnená po registrácii a prihlásení sa Kupujúcim a slúži na objednávanie Tovaru Kupujúcim od Predávajúceho.
 15. Sklad Predávajúceho sa nachádza na adrese Potraviny nie Otraviny SK, ul. M.R. Štefánika 209/9, Nové Zámky, 94002.
 16. Tieto VOP upravujú proces nákupu Tovaru Kupujúcim prostredníctvom E-shopu, podmienky predaja a nákupu Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho a právne vzťahy medzi spoločnosťou Potraviny nie Otraviny s.r.o., M.R.Štefánika 209/9, 94002 Nové Zámky ako Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý v súlade a postupom podľa týchto VOP prejaví záujem o kúpu Tovaru v E-shope Predávajúceho na webovom sídle potravinynieotraviny.sk.  Právne vzťahy vznikajúce medzi Predávajúcim a Kupujúcim pri kúpe a dodávke Tovaru a reklamáciách vád Tovaru sa v závislosti od ich obsahu a účastníkov kúpy primerane riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka
 17. Kupujúci súhlasí s tým, že predmetnými všeobecnými obchodnými podmienkami sa bude riadiť každá kúpna zmluva uzatvorená medzi ním a Predávajúcim.

Čl. II.
Objednávka Tovaru, uzavretie kúpnej zmluvy a úkony s ňou spojené

 1. Kupujúci si objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom E-shopu umiestneného na webovom sídle potravinynieotraviny.sk, a to podľa pokynov uvedených v E-shope, pričom popis jednotlivých Tovarov, ich vlastností, dostupnosť v Sklade, Kúpna cena, Dopravné a Záloha sú uvedené v E-shope pri Tovaroch v samostatnej časti „Popis“ alebo v objednávke.
 2. Kúpa Tovaru sa realizuje formou vystavenia a odoslania Objednávky Kupujúcim v E-shope v rámci niekoľkých krokov týkajúcich sa výberu Tovaru, počtu kusov alebo množstva Tovaru, spôsobu dopravy, dodania a prevzatia Tovaru, spôsobu platby a súhlasu s týmito VOP, ku ktorým sú priradené presné inštrukcie Predávajúceho, s tým, že Objednávka Kupujúceho musí byť prijatá a potvrdená Predávajúcim v súlade s VOP, inak zmluvný vzťah nevznikne. Ak je Objednávka potvrdená Predávajúcim postupom podľa VOP, Predávajúci dodá objednaný Tovar v dodacej lehote podľa čl. IV. bodu 1 VOP. Pred odoslaním objednávky Kupujúcim sú v E-shope a vo VOP Kupujúcemu oznamované a poskytované informácie podľa relevantných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä podľa § 3 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení. Kupujúci prejavuje súhlas s týmito VOP označením príslušného políčka pred odoslaním Objednávky v E-shope, pričom odoslanie Objednávky bez súhlasu s týmito VOP je vylúčené. Kupujúci odoslaním Objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že podaním Objednávky vzniká povinnosť zaplatiť Kúpnu cenu objednaného Tovaru, Dopravné a Zálohu.
 3. Kupujúci má možnosť aj na nakupovanie na webovom sídle potravinynieotraviny.sk prostredníctvom osobnej registrácie v registračnej časti webového sídla. Registráciu Kupujúceho je možné vykonať pred výberom Tovaru alebo v procese jeho výberu. Osoba vypĺňajúca registračný formulár je povinná vyplniť údaje podľa požadovaných polí registračného formulára. Vyplnením registračného formulára súčasne Kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných a ďalších údajov v súlade s čl. VII. a nasl. VOP a s podmienkami podľa VOP. Tieto údaje je Kupujúci povinný v prípade ich zmeny bezodkladne aktualizovať na portáli pri zasielaní Objednávky, nakoľko ich správnosť, pravdivosť a aktuálnosť majú vplyv na dodanie Tovaru Kupujúcemu. V prípade opomenutia aktualizovania zmien údajov Kupujúceho nie je Predávajúci zodpovedný za dodanie Tovaru na nesprávnu adresu Kupujúceho, resp. za iné vadné dodanie vyplývajúce z opomenutia aktualizovania zmenených údajov Kupujúceho. Polia registračného formulára, ktoré je Kupujúci povinný vyplniť, sú označené znakom “*“. Kupujúci je povinný uviesť správne, úplné a pravdivé údaje. Nesplnenie uvedených povinnosti Kupujúcim je vykladané v neprospech Kupujúceho. Úspešný proces registrácie je ukončený vytvorením osobného konta Kupujúce s jeho vlastným prihlasovacím menom a heslom, ktoré je Kupujúci oprávnený počas doby registrácie kedykoľvek zmeniť. Kupujúci je povinný uschovať pridelené prihlasovacie meno a heslo na bezpečnom mieste a ochraňovať tak, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu.
   
 4. Kupujúci pri objednávaní Tovaru postupuje podľa písomných inštrukcií Predávajúceho uvedených v E-shope. Kupujúci je povinný skontrolovať správnosť vybraných dát a údajov v procese objednávania Tovaru pred ich definitívnym odoslaním Predávajúcemu.
 5. Predávajúci stanovuje najnižšiu sumu Kúpnej ceny za každú jednotlivú objednávku Tovaru na 30 EUR (slovom: tridsať eur). Kúpna cena objednaného Tovaru v prípade každej objednávky musí byť totožná alebo musí presiahnuť sumu uvedenú v prvej vete tohto bodu VOP, v opačnom prípade objednávka Tovaru z webového sídla Predávajúceho nie je možná.
 6. Objednávka Kupujúceho sa považuje za odoslanú v momente doručenia Predávajúcemu za podmienky, že bude obsahovať všetky požadované údaje, t. j. presný názov objednávaného Tovaru, jeho množstvo, Kúpnu cenu, dodaciu, resp. fakturačnú adresu (ak sa odlišuje od dodacej adresy), e-mailový a telefonický kontakt Kupujúceho.
 7. Kupujúci zasiela Predávajúcemu Objednávku prostredníctvom E-shopu. Každej Objednávke je pridelené vlastné evidenčné číslo. Pri komunikácii s Predávajúcim a pri úhrade uvádza Kupujúci aj číslo Objednávky.
 8. Objednávka je návrhom Kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy za podmienok uvedených v týchto VOP. Objednávka je určená pre Predávajúceho na prijatie a spracovanie Predávajúcim v lehote 24 hodín od jej doručenia Predávajúcemu. Odoslaním Objednávky Kupujúci prejavuje svoju vôľu byť viazaný svojou Objednávkou počas uvedenej lehoty, kúpiť a prevziať ním vybraný Tovar za Kúpnu cenu a zaplatiť popri Kúpnej cene Dopravné a Zálohu, a to všetko v súlade s týmito VOP, a to za predpokladu jej prijatia Predávajúcim. Po doručení Objednávky Predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín od zaslania Objednávky elektronicky potvrdí Objednávku Kupujúcemu. Potvrdenie Predávajúceho je automaticky generované elektronickým systémom webového sídla Predávajúceho, v rámci ktorého potvrdzuje začatie spracovania objednávky Kupujúceho a prideľuje objednávke Kupujúceho konkrétne číslo Objednávky, pričom Predávajúci okrem automatického potvrdenia kontaktuje Kupujúceho už iba v rámci oznámenia predpokladaného času doručenia objednaného Tovaru formou sms správy alebo vo výnimočných prípadoch uvedených v bode 11. tohto článku VOP, a to prostredníctvo e-mailu (poslaného na e-mailovú adresu zadanú Kupujúcim) alebo telefónneho čísla zadaného Kupujúcim. Kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia súhlasu Predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy Kupujúcemu vo forme e-mailového „potvrdenia Objednávky“ Predávajúcim, ktoré bude zaslané na e-mailovú adresu uvedenú Kupujúcim pri zadávaní Objednávky v E-shope. Mlčanie alebo nečinnosť Predávajúceho sami o sebe neznamenajú prijatie a/alebo potvrdenie Objednávky. Z kúpnej zmluvy vznikne Predávajúcemu povinnosť objednaný Tovar Kupujúcemu odovzdať a plniť povinnosti podľa VOP. Kupujúcemu vznikne z uzatvorenej zmluvy povinnosť objednaný Tovar prevziať, zaplatiť zaň Predávajúcemu Kúpnu cenu a plniť povinnosti podľa zmluvy a týchto VOP. Predávajúci splní prijatú Objednávku v lehote podľa čl. IV. bodu 1 týchto VOP.
 9. V osobitných prípadoch a pred odoslaním potvrdenia o prijatí Objednávky si Predávajúci vyhradzuje právo vyžiadať si od Kupujúceho dodanie ďalších potrebných podkladov, údajov, prípadne vykonať overenie správnosti osobných údajov, e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla Kupujúceho. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru Objednávky Kupujúceho požiadať Kupujúceho o dodatočnú autorizáciu Objednávky alebo totožnosti Kupujúceho vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme, e-mailom, prostredníctvom sms alebo telefonicky. Ak Kupujúci nevykoná dodatočnú autorizáciu vyžadovanú Predávajúcim požadovaným spôsobom a v Predávajúcim určenej požadovanej lehote, márnym uplynutím tejto lehoty sa Objednávka (pred jej prijatím) alebo kúpna zmluva (po prijatí) zrušuje od začiatku.
 10. Ak Predávajúci pred alebo po uzatvorení zmluvy zistí tlačovú, systémovú, ľudskú, dodávateľskú alebo inú chybu týkajúcu sa Tovaru, jeho ceny, dostupnosti, množstva alebo možností jeho dodania, ako aj v prípade vypredania zásob, nedostupnosti Tovaru alebo ak nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu v určenej lehote alebo v cene uvedenej v E-shope alebo z dôvodov vyššej moci, o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Kupujúceho. Súčasne bude Kupujúci požiadaný o vyjadrenie súhlasu, resp. nesúhlasu so zmenou Objednávky, ak na základe zmeny je možné Objednávku zrealizovať. Kupujúci je povinný vyjadriť súhlas, resp. nesúhlas bezodkladne, najneskôr však v lehote 24 hodín od oznámenia navrhovanej zmeny. Po túto dobu budú dostupné položky objednaného Tovaru z Objednávky Kupujúceho rezervované pre Kupujúceho. V tomto prípade, až odsúhlasením Predávajúcim navrhovanej zmeny v Objednávke zo strany Kupujúceho vznikne medzi Zmluvnými stranami zmluvný vzťah. V prípade, ak Kupujúci neodsúhlasí zmenu v uvedenej lehote uvedeným spôsobom, Objednávka Kupujúceho sa márnym uplynutím uvedenej lehoty považuje za zrušenú v celom rozsahu a návrh Predávajúceho na zmenu za neodsúhlasený Kupujúcim. Predávajúci i Kupujúci sú v ktoromkoľvek z vyššie vedených mimoriadnych prípadov, a aj v prípade žiadosti o vykonanie zmeny v Objednávke oprávnení pred uzatvorením kúpnej zmluvy Objednávku zrušiť (v prípade Kupujúceho), resp. ju odmietnuť (v prípade Predávajúceho). Ak nastane takáto mimoriadna okolnosť po uzatvorení kúpnej zmluvy, Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy až do okamihu dodania Tovaru Kupujúcemu. Kupujúci je taktiež v uvedenom prípade výskytu tejto mimoriadnej oznámenej okolnosti oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s VOP a právnymi predpismi. Ak Kupujúci už zaplatil Kúpnu cenu, Dopravné a Zálohu, tieto mu budú vrátené v súlade s právnymi predpismi a týmito VOP. Predávajúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy a/alebo nevydať Tovar Kupujúcemu aj v prípade, ak zistí, že mu v komunikácii boli uvedené alebo poskytnuté nesprávne, neúplné alebo nepravdivé údaje ohľadne Kupujúceho, osoby preberajúcej Tovar alebo ak hrozí, že v dôsledku správania osoby, s ktorou Predávajúci komunikoval, môže dôjsť k vzniku škody na strane Predávajúceho (napr. podvodné konanie).
 11. Kupujúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od kúpnej zmluvy v období od uzatvorenia kúpnej zmluvy do 24 hodín od objednania Tovaru. Možnosti odstúpenia Kupujúceho po prevzatí tovaru sú uvedené v čl. VI. týchto VOP.
 12. Kupujúci ani Predávajúci nie sú oprávnení postúpiť pohľadávku zo vzájomných vzťahov na tretiu osobu.

Čl. III.
Kúpna cena a platobné podmienky

 1. Uzatvorením kúpnej zmluvy vzniká Kupujúcemu povinnosť zaplatiť Predávajúcemu za Tovar Kúpnu cenu, Dopravné a Zálohu podľa Objednávky prijatej a potvrdenej Predávajúcim. Súčet Kúpnej ceny Tovaru, Dopravného a Zálohy je uvedený pri procese vyhotovovania Objednávky Kupujúceho v E-shope. Pokiaľ nie je uvedené, že ide o Kúpnu cenu bez DPH, Kúpna cena Tovaru v E-shope je uvedená vždy vrátane s DPH. DPH je pri dodaní Tovaru a služieb uplatňovaná v súlade s účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
 2. Predávajúci výslovne upozorňuje Kupujúceho, že v Kúpnej cene Tovaru uvedenej v E-shope nie sú zahrnuté prípadné samostatné náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu. Tieto poplatky a náklady je povinný zaplatiť Kupujúci, ak ďalej nie je uvedené inak.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Kúpnej ceny z dôvodov zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa Kúpnej ceny Tovaru zistenej v systéme Predávajúceho alebo zverejnenej v E-shope pri objednanom Tovare. Kupujúci i Predávajúci sú oprávnení zrušiť Objednávku, resp. do okamihu prevzatia Tovaru odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak je Kupujúcemu oznámená zmena Kúpnej ceny Tovaru, resp. niektorej jeho položky v dôsledku zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa jeho Kúpnej ceny.
 4. Kupujúci si môže vybrať z nasledovných možností zaplatenia Kúpnej ceny, Dopravného a Zálohy za objednaný Tovar podľa vlastného výberu počas procesu vyhotovenia Objednávky Kupujúcim:
 • zaplatenie platobnou kartou on-line, t.j. zaplatenie priamo počas vyplnenia Objednávky na webovom sídle potravinynieotraviny.sk, a to prostredníctvom debetných, resp. kreditných kariet Visa, Visa Electron, Master Card a Maestro.

Kúpna cena sa platí k rukám zamestnanca Predávajúceho pri prevzatí Tovaru doručeného vlastnou dopravou Predávajúceho alebo v prípade dohody o dodaní Tovaru Kuriérom k rukám zamestnanca Kuriéra zvoleného Kupujúcim, pričom Kúpna cena, Dopravné a Záloha sa vždy uvádzajú v E-shope počas procesu objednávania Tovaru. Náklady dobierky sú zahrnuté v cene Dopravného, a teda ďalšie samostatné náklady na dobierku pri takomto spôsobe zaplatenia Kupujúcemu nevznikajú.

 1. Splatnosť Kúpnej ceny pri jednotlivých spôsoboch platenia je nasledovná:
  1. pri platení platobnou kartou on-line počas vyplnenia Objednávky je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu, Dopravné a Zálohu najneskôr pri vyplnení Objednávky Kupujúcim, pred jej odoslaním Predávajúcemu;
  2. pri platení formou dobierky, t. j. v hotovosti pri dodaní Tovaru alebo pri platbe prostredníctvom platobného terminálu je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu, Dopravné a Zálohu najneskôr pri dodaní Tovaru Kupujúcemu, a to priamo k rukám zamestnanca Predávajúceho pri prevzatí Tovaru doručeného vlastnou dopravou Predávajúceho alebo, v prípade dohody o dodaní Tovaru Kuriérom, k rukám zamestnanca Kuriéra zvoleného Kupujúcim, pričom výška Dopravného, t. j. cena za dodanie Tovaru vlastnými dopravnými prostriedkami Predávajúceho do vybraných oblastí na území Slovenskej republiky, je Predávajúcim ustanovená nasledovne: 4,- EUR.
  3. Jednotlivé obce spadajúce pod jednotlivé oblasti sú uvedené v Čl. IV. bod 4. týchto VOP.
 2. Predávajúci vystaví a doručí faktúru Kupujúcemu v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR. Kupujúci zaslaním Objednávky súhlasí s tým, aby mu faktúra bola doručená spolu s Tovarom alebo mu bola sprístupnená elektronicky. Faktúra za Tovar je doručovaná spolu s Tovarom a faktúra slúži súčasne aj ako dodací list a záručný list, ak nie je doručovaný osobitný záručný list.
 3. Pri odstúpení od uzatvorenej Kúpnej zmluvy sa v otázkach prípadného vopred vyplateného alebo vyplateného a odovzdaného Tovaru postupuje v súlade s účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a týmito VOP. Vrátenie Kúpnej ceny sa vykoná spôsobom dohodnutým zmluvnými stranami. Ak je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu Kúpnu cenu a Tovar bol už doručený Kupujúcemu, Predávajúci vráti Kupujúcemu Kúpnu cenu po vrátení Tovaru Predávajúcemu Kupujúcim.

Čl. IV.
Dodanie Tovaru a dodacie podmienky

 1. Dodanie Tovaru uskutočňuje Predávajúci každý pracovný deň (ďalej aj ako „Dodacie dni“), pričom lehota spracovania každej Objednávky je minimálne 24 hodín.
 2. Maximálna doba dodania tovaru nie je určená, no v prípade dlhšej dodacej lehoty ako 14 dní Predávajúci informuje o tejto skutočnosti Kupujúceho formou telefonickou, sms správou alebo inou vhodnou formou ako napr. elektronickou formou emailu / Tovar sa môže oneskoriť v prípade ako sú: Vianočné Sviatky, Nenaskladnený Tovar, Problémy s výrobou, či iné dodávateľské neočakávané prípady, ako aj v prípadoch vyššej moci/.
 3. Predávajúci dodá Tovar Kupujúcemu na adresu ním uvedenú pri vyhotovení Objednávky a výlučne osobe, ktorá je uvedená ako Kupujúci, ak Kupujúci neurčí pri Objednávke na prevzatie Tovaru tretiu osobu. Doručovateľ Tovaru je oprávnený u preberajúcej osoby vhodnými prostriedkami vykonať zistenie a overenie, či táto osoba je Kupujúcim, resp. či je osobou určenou Kupujúcim na prevzatie Tovaru. Ak to okolnosti vyžadujú, Predávajúci a Kupujúci sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene.
 4. Vydanie Tovaru Kupujúcemu je možné, len ak bola zaplatená Kúpna cena a Dopravné/ Poštovné. V opačnom prípade je Predávajúci, resp. Kuriér zvolený Predávajúcim oprávnený nevydať Tovar a Predávajúci nie je v omeškaní s dodaním Tovaru. Kupujúci je povinný od Predávajúceho alebo Kuriéra riadne prevziať Tovar v rozsahu Objednávky prijatej Predávajúcim. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k Tovaru až po zaplatení Kúpnej ceny Tovaru a Dopravného a následnom prevzatí Tovaru.
 5. Predávajúci alebo Kuriér sú oprávnení avizovať dodávku Tovaru Kupujúcemu telefonicky, sms správou alebo inou vhodnou formou (napr. e-mailom). Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci poskytol uvedené údaje týkajúce sa Kupujúceho Kuriérovi, ktorý bol zvolený Predávajúcim. Kupujúci je povinný byť zastihnuteľný na ním uvedenej adrese v čase dohodnutého dodania Tovaru.
 6. Pri prevzatí Tovaru je Kupujúci povinný bez vyzvania preukázať Predávajúcemu alebo Kuriérovi svoju totožnosť prostredníctvom platných dokladov totožnosti, pričom z týchto dokladov musí byť zrejmá totožnosť Kupujúceho, v opačnom prípade si Predávajúci/Kuriér vyhradzuje právo na odmietnutie odovzdania Tovaru.
 7. Ak Kupujúci neoprávnene alebo bez akéhokoľvek dôvodu odmietne prevziať Tovar alebo ho opakovane neoprávnene neprevezme, je Predávajúci oprávnený si voči nemu uplatniť všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vykonať ďalšie dodanie Tovaru Kupujúcemu, ktorý si 2x (dvakrát) odo dňa založenia svojho užívateľského konta objednal dodanie Tovaru a ani raz sa nenachádzal na určenom mieste doručenia, alebo Tovar bez akéhokoľvek dôvodu neprevzal.
 8. Pri prevzatí Tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť objednaného Tovaru, najmä počet transportných balení. V prípade akýchkoľvek zjavných vád zistených v súvislosti s prepravou a Tovarom je Kupujúci povinný tieto bezodkladne, najneskôr do 12 hodín, oznámiť Predávajúcemu alebo Kuriérovi (ak Tovar dodáva Kuriér). Kupujúci je povinný na prepravnom dokumente vyznačiť všetky zjavné poškodenia zásielky a porušenosť obalu. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušene. Ak Kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu Tovaru a nedoručeniu dokladov dodávaných s Tovarom v lehote 12 hodín od dodania Tovaru, na základe potvrdených dodacích a prepravných listov sa predpokladá, že Tovar bol Kupujúcemu dodaný riadne, ak sa dôkazne nepreukáže opak. Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení zistiteľných pri prevzatí Tovaru nie je možné brať ohľad a tieto nebudú uznané.
 9. Poškodenie Tovaru oznámi Kupujúci Predávajúcemu v zmysle článku V. týchto VOP.
 10. Predávajúci bude bezodkladne informovať Kupujúceho o nemožnosti dodania Tovaru, ako aj v prípadoch vyššej moci alebo dôvodoch, za ktoré Predávajúci alebo Kuriér nezodpovedá. V tomto prípade Predávajúci ponúkne alebo poskytne Kupujúcemu náhradné plnenie a postupuje podľa VOP a právnych predpisov.

Čl. V.
Záruka, zodpovednosť za vady a reklamačné podmienky

 1. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR, alebo je osobou, ktorá nakupuje Tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby; zodpovednosť za vady Tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami § 422 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v účinnom znení. Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v účinnom znení, Občianskym zákonníkom SR a ďalšími účinnými právnymi predpismi SR.
 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný Tovar pri prevzatí Kupujúcim. Potravinársky tovar si musí zachovať svoju kvalitu a zdravotnú nezávadnosť do dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti vyznačeného na obale.
 3. Reklamačné podmienky:
 4. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho. V prípade vecí, ktoré sa rýchlo kazia (potraviny, zmesi určené na okamžitú spotrebu), sa reklamácia musí uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po prevzatí tovaru, inak právo Kupujúceho zaniká.
 5. Kupujúci je povinný Tovar skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Kupujúci má nárok Tovar neprevziať, ak je na ňom alebo jeho obale viditeľné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou alebo ak je Tovar neúplný. O predmetných skutočnostiach spíše Kupujúci písomný záznam s doručovateľom Tovaru. V prípade preukázania opodstatnenosti uvedených skutočnosti má kupujúci nárok na výmenu Tovaru alebo vrátenie peňazí.
 6. Mechanické poškodenie Tovaru v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky Predávajúcemu. Kupujúci nesmie v uvedenom prípade Tovar nijako používať. Neskoršie reklamácie uvedeného charakteru nebudú akceptované.
 7. V prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, ktorý je fyzickou osobou a pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, sa na reklamačné konanie vzťahuje postup v zmysle tohto článku VOP. Pokiaľ je kupujúcim právnická osoba, fyzická osoba podnikateľ alebo iná organizácia (ak Kupujúci v rámci Objednávky uviedol svoje IČO, predpokladá sa, že nakupuje ako uvedená osoba), zodpovednosť za vady sa riadi príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v účinnom znení. Tridsaťdňová lehota na vyriešenie reklamácie začína plynúť odo dňa doručenia Tovaru na adresu Skladu: NÁŠ DVOR, Potraviny nie otraviny, Tkáčska 4, Prešov, alebo od zdokumentovania vady Tovaru Kupujúcim a zaslania dokumentov na e-mailovú adresu eshop@potravinynieotraviny.sk.
 8. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť súčinnosť potrebnú pre vybavenie reklamácie Predávajúcim.

  Postup reklamácie určuje Predávajúci. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu Predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Reklamácia bude Predávajúcim vybavená jedným z nasledujúcich spôsobov:
 • predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebo chybný tovar vymení, alebo
 • výmení tovar za tovar iný, funkčný, rovnakých alebo lepších parametrov, alebo
 • vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny.
 1. Reklamácia sa rieši diaľkovou komunikáciou. Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na eshop@potravinynieotraviny.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Kupujúci - spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „Zákon o ARS“). Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, a návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom a subjektom určeným podľa § 12 Zákona o ARS, pričom všetky ďalšie náležitosti konania v rámci ARS sú uvedené v Zákone o ARS, na ktorý touto cestou Predávajúci poukazuje.
 2. Oprávnenie Kupujúceho na uplatnenie reklamácie chyby Tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie chyby Tovaru, vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu, nie chybu rovnakého druhu, uplatňovať reklamáciu opakovane.

Čl. VI.
Odstúpenie od zmluvy, poučenie o uplatnení práva Kupujúceho na odstúpenie od zmluvy

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy:

 1. Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou a pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, má v zmysle ust. § 7 a nasl. zák. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „Zákon č. 102/2014 Z. z.“), právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru. Kupujúcemu, ktorý je právnickou osobou, fyzickou osobou - podnikateľom alebo inou organizáciou, a teda nie je spotrebiteľom v zmysle ust. § 2 písm. a)  zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v účinnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), nevzniká právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od zakúpenia Tovaru.
 2. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy a vrátiť nadobudnutý Tovar bez uvedenia dôvodu najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14-tich dňoch odo dňa, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme Tovar. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 3. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je Kupujúci povinný informovať Predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením, t. j. listom zaslaným poštou na adresu Predávajúceho POTRAVINY nie OTRAVINY sk, M.R.Štefánika 209/9, Nové Zámky, 94002. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak Kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy skôr, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
 4. Po doručení odstúpenia od zmluvy, t. j. po vyplnení vzorového formulára a odoslaní tovaru na adresuPpredávajúceho, bude Kupujúcemu vrátená kúpna cena tovaru. Odstúpenie od zmluvy zakladá povinnosť Kupujúcemu v 14-dňovej lehote vrátiť tovar v rovnakom stave ako pri kúpe (nepoškodený, nerozbalený a úplný). Tovar, ktorý je výrobcom chránený proti otvoreniu, nesmie byť vrátený po odstránení ochranného balenia alebo ochranného označenia, v opačnom prípade vznikne Predávajúcemu nárok na náhradu škody alebo nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia. Keďže po odstúpení od zmluvy nie je možné odstúpiť od služby dopravy (vykonanej pri dodaní tovaru), ktorá bola Kupujúcemu poskytnutá, znáša náklady za službu Kupujúci. Ak bola Kupujúcemu v rámci marketingovej akcie cena za dopravu znížená na nula eur a vrátením tovaru Kupujúci už nespĺňa podmienky tejto marketingovej aktivity, peňažná čiastka za vrátený tovar bude znížená o túto hodnotu. Peniaze (kúpna cena alebo jej časť) budú Kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu na jeho bankový účet, prostredníctvom ktorého bola realizovaná platba za tovar alebo ktorý bude určený Kupujúcim, a to najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. 
 5. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak Kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy skôr, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Záloha sa vráti Kupujúcemu, len ak sú pri odstúpení od zmluvy splnené podmienky uvedené v Čl. III. bod 6. týchto VOP.
 6. V prípade, že Kupujúci využije svoje právo na odstúpenie od zmluvy, Kupujúci vráti Predávajúcemu Tovar osobne do Skladu na adresu POTRAVINY nie OTRAVINY sk, M.R.Štefánika 209/9, Nové Zámky, 94002, a to najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak Kupujúci Tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Ak ide o Tovar - vec, ktorá sa rýchlo kazí (ako napr. ovocie, zelenina, mäsové alebo netrvanlivé mliečne výrobky a pod.), vrátenie Tovaru Kupujúcim poštou je vylúčené, pričom Kupujúci zodpovedá za vhodné vrátenie Tovaru na adresu Skladu Predávajúceho. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť vrátený, resp. zaslaný Predávajúcemu v jeho pôvodnom obale, s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou a pod. Kupujúci má právo Tovar po prevzatí odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v tradičnej obchodnej prevádzke. Kupujúci berie na vedomie, že nemá právo začať Tovar používať a po niekoľkých dňoch ho vrátiť Predávajúcemu. Ak tovar javí známky poškodenia alebo používania, alebo Tovar nie je kompletný, Predávajúci si vyhradzuje právo na vrátenie takého Tovaru neakceptovať alebo účtovať Kupujúcemu náklady súvisiace s uvedením Tovaru do pôvodného stavu. Kupujúci v plnom rozsahu zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti Tovaru.
 7. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
 8. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 9. predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka,
 10. predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu kvality alebo skaze,
 11. predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

 

Čl. VII.
Ochrana osobných údajov

 1. Prevádzkovateľom komerčnej časti e-shopu potravinynieotraviny.sk je obchodná spoločnosť Potraviny nie Otraviny s.r.o. so sídlom M.R.Štefánika 209/9, 94002 Nové Zámky, IČO 52794237.
 

 

 1. ktorý sám alebo spolu s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. Ďalšie kontaktné údaje prevádzkovateľa pre účely ochrany osobných údajov sú uvedené na www.potravinynieotraviny.sk
 2. Dotknutou osobou pre účely týchto VOP je fyzická osoba, t.j. Kupujúci, ktorý pri vyhotovuje Objednávku alebo sa registruje na webovom sídle.
 3. Všeobecne záväznými právnymi predpismi pre účely týchto VOP sa rozumejú zákonné, podzákonné a medzinárodné právne normy majúce všeobecnú záväznosť pre Slovenskú republiku, najmä Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 4. Kupujúci  pri vyhotovení Objednávky alebo pri registrácii na webovom sídle poskytuje Predávajúcemu svoje osobné údaje, ako: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, resp. adresu doručenia/alebo fakturačnou adresou, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Kupujúci, ktorý je právnickou osobou alebo živnostníkom, poskytuje Predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla, resp. adresu doručenia, ak sa adresa jeho sídla nezhoduje s dodacou adresou a/alebo fakturačnou adresou, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 5. Účelom spracúvania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy, ktorej zmluvnými stranami sú prevádzkovateľ a dotknutá osoba (ďalej len: „zmluva“), t.j. spracovanie Objednávok, informovanie o stave Objednávok, vyhotovenie faktúr,  vedenie účtovných a iných dokladov spojených s vybavením Objednávky. Pre tieto účely sú spracúvané nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu/doručenia, telefónne číslo, e-mailová adresa. Právny základ spracúvania osobných údajov vo vzťahu k účelu spracúvania podľa tohto písmena je nevyhnutnosť spracúvania osobných údajov za účelom plnenia zmluvy;
 • zasielanie ponúk tovarov a služieb poskytovaných Prevádzkovateľom alebo jeho obchodnými partnermi, zasielanie ďalších informácií dotknutej osobe, vykonávanie marketingových prieskumov a obdobné marketingové účely. Pre tieto účely sú spracúvané nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu/doručenia, telefonický a emailový kontakt. Právny základ spracúvania osobných údajov vo vzťahu k účelu spracúvania podľa tohto bodu je súhlas dotknutej osoby. Spracúvanie osobných údajov na predmetný účel sa neuskutoční, ak dotknutá osoba súhlas so spracovaním jeho osobných údajov pre tieto účely neudelila.
 1. Osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom za účelom plnenia zmluvy sú spracúvané do uplynutia troch mesiacov od splnenia zmluvy. Osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom na marketingové účely sú spracúvané do odvolania súhlasu dotknutej osoby.
 2. Údaje v prípade registrácie môže Kupujúci zmeniť na webovom sídle www.potravinynieotraviny.sk po jeho prihlásení sa k svojmu účtu.
 3. Predávajúci dáva na vedomie Kupujúcemu, že práva Kupujúceho ako dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú nasledovné:
 4. požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom spracúvaných o jeho osobe,
 5. požadovať opravu osobných údajov spracúvaných o jeho osobe, ak sú nesprávne,
 6. na vymazanie osobných údajov spracúvaných o jeho osobe prevádzkovateľom, ak je daný niektorý z Podmienok uplatnenia tohto práva podľa všeobecne záväzných právnych predpisov,
 7. požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov ak je daný niektorý z Podmienok uplatnenia tohto práva podľa všeobecne záväzných právnych predpisov; počas obmedzenia spracúvania je prevádzkovateľ oprávnený len uchovávať tieto osobné údaje resp. spracúvať len pre obmedzené účely vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov,
 8. vyžiadať osobné údaje spracúvané o jeho osobe, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, ak sú spracúvané automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ďalej má právo za tých istých podmienok a v rovnakom rozsahu požadovať poskytnutie týchto údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, pokiaľ je prenos údajov technicky možný,
 9. kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov vo vzťahu k údajom, ktoré sú spracúvané len na základe jeho súhlasu,
 10. podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na príslušnom orgáne verejnej moci.

Čl. VIII.
Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci je oprávnený uschovať a archivovať vzájomnú dokumentáciu, vrátane dokumentov dokazujúcich uzavretie kúpnej zmluvy v elektronickej forme spolu s príslušnými VOP po dobu 5 rokov. Archivované dokumenty nie sú dostupné Kupujúcemu. Na uzatvorenie kúpnej zmluvy je ponúkaný slovenský  jazyk. Kupujúci je oprávnený podstatné náležitosti kúpnej zmluvy v elektronickej podobe reprodukovať v súlade s právnymi predpismi. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do vysporiadania záväzkov zmluvných strán, resp. na dobu určitú, a to do okamihu jej zrušenia postupom podľa kúpnej zmluvy, VOP a právnych predpisov. Minimálna dĺžka trvania záväzkov Kupujúceho - spotrebiteľa z kúpnej zmluvy je určená právnymi predpismi SR, VOP a kúpnou zmluvou.
 2. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných Kupujúcemu platí, že ak Predávajúci neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia správy na poskytnutú e-mailovú adresu, resp. telefónne číslo Kupujúceho, považuje sa táto správa za doručenú na ďalší deň od jej odoslania, ak kogentné právne predpisy neustanovujú inak. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných Predávajúcemu platí, že elektronická písomnosť sa považuje za nedoručenú do momentu, kým jej prijatie Predávajúci nepotvrdí Kupujúcemu spätnou e-mailovou správou. Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nezvratný dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa - kuriéra budú považované za doručené momentom prevzatia zmluvnou stranou. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérom sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa alebo kuriéra. Je výlučným oprávnením Predávajúceho rozhodnúť, akou formou a v ktorých prípadoch touto formou bude komunikovať s Kupujúcim.
 3. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení týchto VOP a/alebo kúpnej zmluvy je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení kúpnej zmluvy a/alebo VOP. V takomto prípade sa zmluvné strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzatvorenia tejto zmluvy.
 4. Rozhodným právom pre všetky zmluvné a iné právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim je právo Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z VOP, kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s nimi, vrátane sporov z dodávok Tovaru, budú pojednávať a rozhodovať výlučne príslušné všeobecné súdy v Slovenskej republike podľa práva SR.
 5. Tieto VOP sú platné a zaväzujú všetky zmluvné strany odo dňa ich zverejnenia na webovom sídle www.potravinynieotraviny.sk, a je možné do nich nahliadnuť aj v sídle Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené kúpne zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Zaslaním Objednávky, prípadne registráciou, a s Objednávkou alebo s registráciou súvisiacim označením súhlasu so znením VOP v E-shope na webovom sídle na www.potravinynieotraviny.sk.Kupujúci potvrdzuje, že mu boli poskytnuté informácie o práve Kupujúceho odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z. a že sa oboznámil a súhlasí s týmito VOP, pričom ich považuje za neoddeliteľnú súčasť Kúpnej zmluvy.
   

 


Ponúkame tieto značky a výrobcov
Adelka
Agrovera s.r.o.
Alena Bernadicova Tekvička
Antonín Zetík - Perla
Bezlepkové cestoviny Tomáš Buček
Bio-plus
Biomila s.r.o.
Biosaurus
BIOTATRY H&B
Breznianska mliekareň - PD Ďumbier
Bujónka
Bušlak Oil
Cannavity
Chillihell
Chutno
Comercial spol s.r.o
Countrylife s.r.o
Damodara
Dauma
DP chocolate, s.r.o.
Eduardo's Chilli Farm
EKO
Elixír, AgroKarpaty
Emilove sady
Erik Márton s.r.o.
Esencie života
Expresmenu
Farma Kameničany
Farmárik Bolešov
Gazdovia s.r.o.
GLOBCOM a.s.
Herbert sirupy
Hlivana, Ing. Vojtech Babuška
HUNTERS MOVIES s.r.o
I love Hummus s.r.o.
Igor Krajčik
Ing. Michal Poliak
iTTF s.r.o
IveKol s.r.o.
Jablčnô s.r.o.
Karpatské pirohy
Kávoviny Jana Palacha
Klára Poneszová NIKOL
KOLATCH - MARMEL, s.r.o.
Koření od Davídka
LPT EU s.r.o.
Luteus divina
Marcel Misecka, Dedina Mládeže, Dedinské domáce cestoviny
Masottina
Mäsovýroba Knižka
Mäsovýroba Parížek
Mäsovýroba Terňa BIT STEK s.r.o.
Mclloyds
Miluron
Mlyn Trencan spol. s.r.o.
Mountain Bali
Nelli čokolády
Opatství Nový Dvur, Labora s.r.o.
Oravská mliekareň
Ovčia farma Proč
Ovocňák s.r.o.
Ovocné špirálky, s.r.o.
Pekáreň Zemánka
Primavera
Pro Bio
Rebel Brands GmbH
Reer Eros P.
Remi cestoviny
SK-Royal
TRADE TECH Innovations, s.r.o.
U ňaňa
Unique Visions and Ideas s.r.o.
Včelárstvo Dedinský
Vega Provita s.r.o.
Vepy
Vinárstvo Pomfy
ZRNKO, družstvo

Prevádzkovateľ e-shopu je firma

Potraviny nie Otraviny s.r.o.

Obchodné meno: Potraviny nie Otraviny
M. R. Štefánika 209/9
Nové Zámky 94002